Monitoring i analiza poziomu cen


sklepy internetowe porównywarki cen portale aukcyjne

Polityka prywatności

POSTANOWIENIA OGÓLNE
 1. Polityka Prywatności jest częścią REGULAMINU zawierającego zasady dotyczące korzystania z systemu SHOPSPIDER. Wszelkie pojęcia pisane wielką literą, a nie zdefiniowane w Polityce Prywatności, mają znaczenie nadane im w Regulaminie.
 2. Udostępnienie w ramach systemu ShopSpider jakichkolwiek informacji, w tym danych osobowych Użytkownika, oznacza wyrażenie przez niego zgody na wykorzystanie tych danych zgodnie z niniejszymi zasadami ochrony prywatności.

DANE OSOBOWE
 1. Administratorem danych osobowych Użytkowników, w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz.U. z 2014 poz. 1182, ze zm.), zwana dalej: „Ustawą”, jest spółka eCommerce Tools spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą we Wrocławiu, 50-148 Wrocław, ul. Wita Stwosza 16, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy, pod numerem KRS 0000712118, posiadającą NIP 8971850484, REGON 369167381, z kapitałem zakładowym w kwocie 5000 złotych, zwana dalej „Usługodawcą”.
 2. Usługodawca podejmuje odpowiednie działania w celu zabezpieczenia danych Użytkowników, a w przypadku zlecenia niektórych procesów związanych z obsługą systemu ShopSpider podmiotom trzecim, zapewnia, że stosują one adekwatne środki bezpieczeństwa. Dane osobowe Użytkowników są przetwarzane z poszanowaniem zasad przewidzianych w Ustawie oraz rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne służące do przetwarzania danych osobowych (Dz. U. z 2004 r., Nr 100, poz. 1024) oraz ustawie z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2002 r., Nr 144, poz. 1204, ze zm.).
 3. Przy Rejestracji Konta w systemie ShopSpider, Użytkownik wyraża zgodę na przetwarzanie następujących danych osobowych: nazwisko i imię, firma przedsiębiorstwa, adres do korespondencji, numer telefonu, adres e-mail, adres IP. Podanie przez Użytkownika danych, o których mowa w zdaniu poprzednim, jest niezbędne do świadczenia usług drogą elektroniczną przez Usługodawcę. Wyrażenie zgody przez Użytkownika stanowi podstawę do przetwarzania danych osobowych zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
 4. Dane osobowe Użytkowników są przetwarzane przez Usługodawcę w celach związanych z Rejestracją i założeniem Konta umożliwiającego obsługę systemu ShopSpider. Dane te mogą służyć do weryfikacji, czy osoba/podmiot rejestrujący Konto spełnia wymagane przez Regulamin i przepisy prawne warunki. O ile Użytkownik wyrazi na to zgodę, jego dane osobowe mogą być wykorzystywane również w celu przekazywania informacji marketingowych oraz handlowych (np. informowania Użytkowników o nowych promocjach, produktach i usługach w formie Newsletter’a).
 5. Usługodawca, jako administrator danych osobowych, zapewnia Użytkownikom realizację uprawnień wynikających z Ustawy, w tym prawo dostępu do treści podanych danych osobowych i ich poprawiania oraz prawa do kontroli przetwarzania podanych danych osobowych. Na zasadach wskazanych w powszechnie obowiązujących przepisach prawa Użytkownikowi przysługuje prawo do odwołania zgody na przetwarzanie danych osobowych lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania jego danych osobowych. Brak zgody Użytkownika na przetwarzanie jego danych osobowych może uniemożliwić w pełni funkcjonalne świadczenie na rzecz Użytkownika usług drogą elektroniczną.
 6. Na wniosek Użytkownika, którego dane dotyczą, Usługodawca jest obowiązany, w terminie 30 dni, poinformować o danych osobowych jakie zawiera zbiór, sposobie w jaki zostały one zebrane, w jakim celu i zakresie są przetwarzane oraz w jakim zakresie i komu zostały udostępnione.
 7. Zmiany danych osobowych Użytkownik może dokonać poprzez ich edycję i zapisanie ustawień po zalogowaniu się w systemie ShopSpider poprzez Konto. Jakakolwiek korespondencja odnośnie danych osobowych powinna być kierowana na adres e-mail: biuro@shopspider.pl
 8. Dane osobowe Użytkowników są chronione przez Usługodawcę przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, a także przed innymi przypadkami ich ujawnienia, utraty, uszkodzenia, zniszczenia lub nieuprawnionej modyfikacji poprzez stosowanie wymaganych przez prawo zabezpieczeń organizacyjnych, a także zabezpieczeń o charakterze technicznym i informatycznym, w szczególności systemów szyfrowania danych.
 9. W przypadku usunięcia Konta przez Użytkownika, Usługodawca usunie jego dane osobowe, chyba że będą one niezbędne w celu zrealizowania usług na rzecz Użytkownika lub obowiązujące przepisy prawa uniemożliwiać będą usunięcie wszystkich lub części przekazanych danych osobowych (np. przechowywanie dla wypełnienia obowiązków sprawozdawczych lub podatkowych, rozstrzygania sporów, itd.).

ZASADY UDOSTĘPNIANIA DANYCH OSOBOWYCH
 1. Dane osobowe Użytkowników mogą być udostępniane podmiotom uprawnionym do ich otrzymania na mocy obowiązujących przepisów prawa, w tym właściwym organom wymiaru sprawiedliwości. W celu zapewnienia Użytkownikom pełnej możliwości korzystania z systemu ShopSpider za pomocą Konta dane osobowe Użytkowników mogą być także powierzane do przetwarzania podmiotom trzecim współpracującym z Usługodawcą. W takich przypadkach podmioty trzecie zobowiązane są na podstawie odrębnej umowy do przestrzegania wymagań Ustawy oraz przetwarzania powierzonych przez Usługodawcę danych jedynie w celu jej realizacji oraz w ramach udzielonych przez Użytkowników zgód.

PLIKI COOKIES
 1. System ShopSpider używa tzw. plików Cookies (tj. „ciasteczek”) w celu zabezpieczenia bezpieczeństwa i wysokiego poziomu obsługi Użytkowników poprzez dostosowanie serwisu do ich indywidualnych potrzeb, utrzymania sesji Użytkownika, dzięki której Użytkownik nie musi na każdej stronie systemu ShopSpider wpisywać loginu oraz hasła.
 2. Pliki cookies są to pliki tekstowe zapisywane przez strony internetowe w tym także przez system ShopSpider za pośrednictwem przeglądarki internetowej na urządzeniu końcowym (komputerze, laptopie, smartfonie etc.) zawierające informacje niezbędne do prawidłowego funkcjonowania tych stron internetowych.
 3. Użytkownik wyraża zgodę na używanie plików cookies. Użytkownik w każdym czasie może swoją zgodę cofnąć, poprzez wyłączenie lub zmodyfikowanie możliwości zapisywania plików cookies na swoim urządzeniu końcowym poprzez odpowiednie ustawienia w oprogramowaniu służącym do przeglądania stron internetowych (przeglądarce internetowej).
 4. W przypadku wyłączenia możliwości zapisywania plików cookies na urządzeniu końcowym konsekwencją związaną ze zmianą domyślnych ustawień przeglądarki internetowej pozwalających na zapisywanie plików cookies będzie brak możliwości zalogowania się poprzez Konto do systemu ShopSpider i korzystania z jego funkcjonalności, a w przypadku użycia innego urządzenia końcowego, profilu na komputerze lub przeglądarki internetowej niezbędna będzie ponowna zmiana ustawień w zakresie plików cookies.