Monitoring i analiza poziomu cen


sklepy internetowe porównywarki cen portale aukcyjne

Regulamin systemu ShopSpider

POSTANOWIENIA OGÓLNE
 1. Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania przez użytkowników z Systemu oraz warunki świadczenia przez ShopSpider spółka z ograniczoną odpowiedzialnością usług w Systemie. Regulamin jest nieprzerwanie dostępny na stronie internetowej usługodawcy pod adresem https://shopspider.pl/regulamin w sposób umożliwiający zapoznanie się z nim, jego pozyskanie, odtwarzanie oraz utrwalanie jego treści poprzez wydrukowanie lub zapisaniu na nośniku informacji.
 2. ShopSpider sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do określenia szczegółowych zasad oraz zakresu świadczenia poszczególnych usług w dodatkowych regulaminach.
 3. Warunkiem technicznym korzystania z Systemu jest posiadanie komputera z dostępem do Internetu wraz z zainstalowaną przeglądarką internetową oraz wykupionym pakietem dostępu do Systemu. Celem skorzystania z niektórych usług dostępnych w Systemie jest włączenie w przeglądarce internetowej Użytkownika plików Cookies, oraz protokołów bezpiecznej transmisji danych.
 4. Korzystanie z Systemu możliwe jest jedynie w przypadku akceptacji niniejszego Regulaminu i Polityki Prywatności. Akceptacja niniejszego Regulaminu stanowi zawarcie umowy pomiędzy Usługodawcą a Użytkownikiem.
 5. System oferowany przez Usługodawcę jest systemem badającym rynek produktów i dostawców na podstawie danych dostępnych publicznie w internecie.
 6. System prezentuje znaki firmowe oraz towarowe jedynie w celach informacyjnych, które to stanowią własność odpowiednich podmiotów.
 7. Korzystanie z niniejszego Systemu ma charakter odpłatny.
 8. W przypadku rozbieżności pomiędzy opisem towaru zamieszczonym zarówno przez Usługodawcę w Systemie jak i przez sklep internetowy na jego stronie internetowej, wiążący jest opis towaru pochodzącego ze strony internetowej.

DEFINICJE
 1. Usługodawca – ShopSpider spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą we Wrocławiu, 50-148 Wrocław, ul. Wita Stwosza 16, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy, pod numerem KRS 0000712118, posiadającą NIP 8971850484, REGON 369167381, z kapitałem zakładowym w kwocie 5000 złotych.
 2. System – serwis dostępny w domenie internetowej shopspider.pl, którego operatorem jest Usługodawca, służący w szczególności do porównywania cen Towarów będących w ofercie Sklepów.
 3. Użytkownik – osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, która zaakceptowała niniejszy Regulamin oraz Politykę Prywatności, oraz która nie została zablokowana bądź też której konto nie zostało usunięte przez Usługodawcę.
 4. Strona – Użytkownik lub Usługodawca.
 5. Sklep – sklep internetowy pod unikalną domeną, korzystający z sieci Internet do przedstawiania ofert oraz zawierania transakcji.
 6. Usługi – usługi świadczone przez Usługodawcę, polegające na prezentacji oraz porównywaniu produktów oferowanych przez Sklepy, których to oferta stanowi dane podane do publicznej wiadomości za pomocą sieci Internet.
 7. Informacje o towarze – informacje zawierające nazwę, numer katalogowy oraz cenę towaru.
 8. Towar – usługi lub produkty oferowane przez Sklepy.
 9. Cena towaru – cena Towaru zamieszczona na stronie internetowej Sklepu, która stanowi ofertę tego Sklepu. Maksymalny czas od momentu zmiany oferty na stronie internetowej Sklepu, do momentu jej uaktualnienia w Serwisie wynosi 48 godzin.
 10. Centrum informacji – dostępny dla Użytkownika po zalogowaniu się do Systemu formularz kontaktowy, jak również numer kontaktowy do konsultanta telefonicznego Systemu.
 11. Konto – dostępny po zalogowaniu się moduł w Systemie pozwalający na korzystanie z niego w ramach wykupionego Pakietu.
 12. Pakiet – zakres informacji udostępnianych przez System zalogowanemu Użytkownikowi, w szczególności wykaz Towarów o podanym numerze katalogowym wraz z ich nazwą i ceną, będących w ofercie Sklepów. Usługodawca oferuje kilka rodzajów Pakietów, których szczegółowy opis wraz z ceną dostępu znajduje się na stronie internetowej Usługodawcy w zakładce „CENNIK”.
 13. Rejestracja – wypełnienie formularza rejestracyjnego dostępnego w Serwisie poprzez podanie przez Użytkownika następujących danych: nazwy firmy, NIP, numeru REGON, firmowego adresu e-mail oraz numeru telefonu kontaktowego. Rejestracji jak również wszelkich dalszych czynności w serwisie dokonywać mogą jedynie osoby, które są umocowane do dokonywania w imieniu danego podmiotu wszelkich czynności związanych z jego reprezentacją. W przypadku spółek prawa handlowego – zgodnie z zasadą reprezentacji z KRS.
 14. Regulamin – oznacza niniejszy dokument.

USŁUGODAWCA
 1. Usługodawca prowadzi pod adresem internetowym shopspider.pl serwis internetowy służący prezentacji i porównywaniu towarów oferowanych przez Sklepy.
 2. Usługodawca udostępnia Użytkownikom dostęp do Systemu na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie.
 3. Usługodawca dokłada wszelkich starań aby prezentowane oferty były aktualne. Niemniej jednak, z uwagi na czas potrzebny dla zebrania wszystkich niezbędnych w tym celu danych zastrzega, że aktualizacje ofert następować będzie w okresie od 24 do 48 godzin. W razie wątpliwości co do aktualności oferty zamieszczonej w Systemie, bądź innych kwestii z nią związanych, Użytkownik powinien kontaktować się bezpośrednio z danym sklepem internetowym.
 4. Usługodawca nie jest sprzedawcą ani stroną transakcji dokonywanych przez użytkowników w sklepach internetowych, których oferta przedstawiona jest w Systemie.

ODPOWIEDZIALNOŚĆ USŁUGODAWCY
 1. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za umowy zawierane z danym sklepem, którego oferta prezentowana jest w Systemie, w szczególności zaś za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązania przez sklep internetowy, za jakość oraz legalność oferowanych w nim towarów, jak również za prawdziwość ich opisów zamieszczonych na stronach internetowych Sklepów.

ZASADY KORZYSTANIA Z SERWISU/ PRAWA I OBOWIĄZKI UŻYTKOWNIKÓW
 1. Użytkownik nie może korzystać z Systemu w sposób uniemożliwiający korzystanie z niego innym Użytkownikom, oraz w sposób sprzeczny z przeznaczeniem Systemu. Użytkownik nie może wykorzystywać programów automatycznie pobierających zawartość Systemu bez zgody Usługodawcy wydanej w formie pisemnej.
 2. Zabrania się również kopiowania i udostępniania danych zawartych w Systemie w sposób godzący interesowi Usługodawcy, w szczególności zaś poprzez rozpowszechnianie informacji w nim zawartych oraz udostępnianie ich osobom bądź podmiotom, którzy nie są Użytkownikami.
 3. Zabronione jest kopiowanie, przetwarzanie, powielanie, modyfikowane oraz dokonywanie innych zmian bądź naruszeń w przedmiocie danych umieszczonych w Systemie.
 4. W ramach Systemu Użytkownikowi udostępniane jest:
  1. uzyskiwanie informacji o produktach znajdujących się we wskazanych w serwisie sklepach internetowych;
  2. porównywanie cen towarów oferowanych przez sklepy internetowe.
 5. Dostęp do Systemu obejmuje godziny od 5:00 do 2:00. W okresie pomiędzy 2:00 a 5:00 prowadzone są prace mające na celu aktualizację danych niezbędnych dla prawidłowego funkcjonowania Systemu. Z tego też powodu w godzinach tych Użytkownicy nie mają do niego dostępu.
 6. Usługodawca zastrzega, że możliwym jest występowanie chwilowych, trwających do 1 minuty, przerw w działaniu Systemu celem synchronizacji zawartych w nim danych. Przerwy te nie stanowią wady Systemu.
 7. Wszystkie wady w działaniu Systemu, przede wszystkim zaś przerwy w dostępie do niego trwające więcej, niż 1 minuta, powinny być przez Użytkowników niezwłocznie zgłaszane do Usługodawcy. Wady niezgłoszone Usługodawcy przez Użytkownika nie stanowią złamania zasad, w szczególności obowiązków Usługodawcy, określonych niniejszym regulaminem.
 8. Dostęp do Systemu obejmuje korzystanie z niego przy wykorzystaniu jednego stanowiska komputerowego. Możliwym jest jednak wykupienie przez Użytkownika dostępu do Systemu obejmującego korzystanie z niego na większej liczbie stanowisk komputerowych
 9. Użytkownik akceptując niniejszy regulamin, wykupując jeden z pakietów dostępu do Systemu i podając adres e-mail, ma możliwość otrzymywania od Usługodawcy informacji marketingowych i handlowych zwanym dalej Newsletterem. Użytkownik będzie otrzymywał Newsletter po otrzymaniu na podany adres e-mail linka, który należy aktywować. Aktywowanie linka równoznaczne jest z wyrażeniem zgody na otrzymywanie informacji marketingowych i handlowych. Użytkownik ma prawo w każdym czasie zrezygnować z otrzymywania Newslettera poprzez kliknięcie na link, znajdujący się na samym dole każdej z otrzymywanych informacji.
 10. Akceptując niniejszy regulamin oraz zawierając umowę o świadczenie usług przez Usługodawcę, Użytkownik zobowiązuje się do niewykonywania usług konkurencyjnych do Usługodawcy bez jego pisemnej zgody. Z działalność konkurencyjną uważa się w szczególności działalność każdego podmiotu na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej i poza jego granicami, zorganizowaną w dowolnej formie prawnej, prowadzoną w dowolnej formie organizacyjnej, polegającą na prowadzeniu Systemu porównującego lub badającego ceny produktów w sklepach internetowych.
 11. Użytkownik zobowiązuje się do zachowania w poufności treści warunków współpracy oraz nieujawniania treści dokumentów oraz innych informacji otrzymanych od Usługodawcy osobom trzecim, za wyjątkiem swoich pracowników oraz pracowników i konsultantów spółek organizacyjnie powiązanych lub współpracujących, którym ujawnienie tych informacji jest konieczne dla realizacji celów umowy.
 12. Użytkownik zobowiązuje się do nieudostępniania swojego loginu oraz hasła dostępu innym osobom oraz podmiotom prawa, za wyjątkiem udostępnienia osobom należycie umocowanym przez Użytkownika do działania w jego imieniu. Usługodawca zastrzega, że nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowe dysponowanie hasłem i udostępnianie danych do logowania osobom wskazanym przez Użytkownika.
 13. Użytkownik ponosi całkowitą odpowiedzialność za nieprawdziwość złożonych oświadczeń oraz niedopełnienie obowiązków wynikających z niniejszego Regulaminu.

ROZWIĄZANIE UMOWY I ZAWIESZENIE ŚWIADCZENIA USŁUG
 1. W przypadku złamania bądź naruszenia jakiegokolwiek z postanowień Regulaminu, usługodawca może zablokować użytkownikowi możliwość korzystania z Serwisu bez stosownego ostrzeżenia.
 2. Usługodawca może rozwiązać umowę z Użytkownikiem ze skutkiem natychmiastowym, w każdym czasie, w szczególności zaś:
  1. gdy Użytkownik dopuszcza się naruszenia któregokolwiek z postanowień niniejszego regulaminu bądź przepisów obowiązującego prawa
  2. gdy stwierdzona zostanie przez Usługodawcę nieprawdziwość danych przesłanych przez Użytkownika, wymaganych do rejestracji
  3. gdy stwierdzona zostanie przez Usługodawcę próba uruchomienia Systemu na większej niż zamówiona liczba stanowisk
 3. Możliwym jest wcześniejsze wypowiedzenie umowy przez Użytkownika.
 4. Wcześniejsze wypowiedzenie/rozwiązanie umowy przez Użytkownika nie uprawnia go do żądania zwrotu środków za niewykorzystany okres, na jaki przewidziane było pierwotnie świadczenie usług przez Usługodawcę w ramach wykupionego pakietu.

WARUNKI ZAKUPU
 1. Usługodawca oferuje użytkownikom dostęp do Systemu poprzez wykup jednego z pakietów dostępu. Cena każdego z pakietów wraz z opisem zakresu świadczonej usługi znajduje się na stronie internetowej pod adresem http://shopspider.pl/cennik .
 2. Możliwym jest również uzyskanie dostępu do Serwisu w ramach świadczenia usług przez Usługodawcę na zasadach indywidualnych, odmiennych od oferowanych pakietów. W takim przypadku wszystkie postanowienia niniejszego regulaminu, za wyjątkiem pkt. 1 zd. 2 niniejszego rozdziału, w dalszym ciągu wiążą Użytkownika oraz Usługodawcę.
 3. Płatność przez Użytkownika należności tytułem uzyskania dostępu do Systemu odbywa się na podstawie wystawionej przez Usługodawcę faktury pro-forma. Faktura pro-forma przesyłana jest do Użytkownika za pomocą poczty e-mail lub faxem na wskazany przez niego numer.
 4. Termin płatności faktury pro-forma wynosi 7 dni od daty wystawienia.
 5. Płatność za wystawioną przez Usługodawcę fakturę pro-forma odbywa się poprzez przelanie wymaganej kwoty na podany przez Usługodawcę numer rachunku bankowego.
 6. Po zaksięgowaniu wpłaty na rachunku bankowym Usługodawcy, wystawi on Użytkownikowi fakturę VAT.
 7. Usługodawca zobowiązuje się przesłać Użytkownikowi login oraz hasło dostępu do pełnej wersji Serwisu, zgodnie z wybranym pakietem, niezwłocznie po zaksięgowaniu wpłaty na koncie, bądź niezwłocznie po przesłaniu przez Użytkownika dowodu wpłaty. Dowód wpłaty Użytkownik zobowiązany jest przesłać drogą mailową, na podany przez Usługodawcę adres e-mail, w formie pliku PDF bądź skanu dokumentu zapisanego w formacie pliku umożliwiającym jego otwarcie w standardowych programach do odtwarzania zdjęć i innych dokumentów graficznych bądź tekstowych.
 8. Usługodawca przesyła login oraz hasło dostępu do pełnej wersji Systemu za pomocą wiadomości e-mail, bądź w formie pisemnej za pomocą Poczty Polskiej listem poleconym, w zależności od wyboru Użytkownika.
 9. Dzień pierwszego zalogowania do Systemu za pomocą przesłanych przez Usługodawcę Użytkownikowi loginu oraz hasła dostępu uważa się za pierwszy dzień korzystania z usługi, od którego to dnia biegnie okres, na jaki Użytkownik wykupił dostęp do Systemu.
 10. 7 dni przed upływem okresu, na jaki Użytkownik wykupił dostęp do Systemu, Usługodawca prześle Użytkownikowi kolejną fakturę pro-forma z 7-dniowym terminem zapłaty, opiewającą na kwotę odpowiadającą wartości pakietu, z którego dotychczas korzystał Użytkownik. Dokonanie płatności tytułem wyżej wskazanej faktury pro-forma skutkować będzie przedłużeniem korzystania z usługi przez Użytkownika na czas wykupionego pakietu. Jeżeli Użytkownik nie opłaci przesłanej mu faktury-proforma – umowa między nim a Usługodawcą wygasa zgodnie z pierwotnie określoną datą.
 11. Możliwym jest uzyskanie dostępu do wersji demonstracyjnej Systemu, w celu zapoznania się z zasadami jego działania. W tym celu należy skontaktować się z Usługodawcą, który po akceptacji zgłoszenia prześle, na podany przez zainteresowanego adres e-mail login oraz hasło dostępu. Wersja demonstracyjna obejmuje dostęp do podstawowych mechanizmów działania Systemu, jednakże bez aktualnych danych dotyczących towarów oferowanych w sklepach. Dostęp do wersji demonstracyjnej Systemu trwa do 48 godzin.

POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE
 1. Każdy dzień przerwy w działaniu Systemu, za którą odpowiada Usługodawca, uprawnia Użytkownika do otrzymania zwrotu ceny dostępu do Systemu za jeden dzień korzystania z Systemu, obliczonej proporcjonalnie do ceny wykupionego pakietu.
 2. Kwota obliczona w sposób podany w punkcie poprzednim przelana zostanie na numer rachunku bankowego podanego przez Użytkownika w ostatnim dniu miesiąca, w którym nastąpiła przerwa w działaniu Systemu.
 3. Postanowień niniejszego rozdziału nie stosuje się do przerw w działaniu Systemu spowodowanych działaniem Użytkownika.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE
 1. Usługodawca zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego regulaminu w każdym czasie.
 2. Usługodawca zobowiązuje się do powiadomienia Użytkownika o każdej zmianie niniejszego regulaminu na minimum na 14 dni przed jej wejściem w życie. Użytkownik powiadomiony zostanie o zmianach regulaminu za pomocą poczty elektronicznej wraz ze wskazaniem ich treści oraz datą wejścia ich w życie. Nowa wersja regulaminu będzie udostępniona w taki sam sposób, jak jego poprzednia wersja. Użytkownik, po zapoznaniu się z nową treścią regulaminu, może odmówić jego akceptacji przesyłając do Usługodawcy oświadczenie w formie wiadomości e-mail bądź za pośrednictwem operatora pocztowego. Niedostarczenie Usługodawcy oświadczenia Użytkownika o braku akceptacji nowego regulaminu poczytuje się za jego akceptację. Przesłanie, w ciągu 14 dni od dnia poinformowania Użytkownika przez Usługodawcę o wprowadzonych zmianach regulaminu, oświadczenia o braku ich akceptacji jest równoznaczne z rozwiązaniem umowy przez Użytkownika.
 3. Przelanie praw przez Użytkownika na inny podmiot, spełniający warunki do bycia Użytkownikiem określone w pkt. 2.3. regulaminu, wymaga pisemnej zgody Usługodawcy.
 4. Informacje odnośnie gromadzenia, przetwarzania, wykorzystywania oraz ochrony danych osobowych oraz wykorzystania plików cookie i innych podobnych technologii znajdują się w zapisach Polityki Prywatności dostępnej w Systemie i są częścią niniejszego regulaminu.
 5. Prawem właściwym dla umów zawartych z Usługodawcą jest prawo polskie.
 6. W kwestiach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie zastosowanie znajdę przepisy prawa polskiego, w szczególności kodeksu cywilnego.
 7. Jeżeli któreś z postanowień zawartych w regulaminie mocą prawomocnego wyroku sądowego uznane zostaną za nieważne, pozostałe postanowienia są nadal wiążące.
 8. Sądem właściwym dla wszelkich spraw wynikłych ze sporów między Stronami rozstrzygane będą przez właściwy sąd powszechny.